Neįgalumas ir ribotas darbingumas

image

 • Nuo 2019 m. liepos 1 d. keičiasi asmenų specialiųjų poreikių nustatymo tvarka pensinio amžiaus neįgaliesiems
 • Nuo 2019 m. sausio 2 d. keičiasi asmenų specialiųjų poreikių nustatymo tvarka
 • Nuo 2019 m. sausio 1 d. nauji neįgaliojo pažymėjimai
 • Darbingumo lygio nustatymas
 • Kaip pildomas „Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynas“
 • Nuo 2016 m. liepos 1 d. pasikeitė pažymų formos
 • Neįgalumo lygio nustatymas
 • Negalios priežsčių ir būklių sąrašas
 • Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė

Nuo 2019 m. liepos 1 d. pensijos amžiaus sulaukusių neįgaliųjų savarankiškumas bus vertinamas savivaldybėse – ten bus pildomas Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimynas, kad savivaldybės iškart žinotų, kokių paslaugų reikia senjorui.

Daugiau informacijos skaitykite čia…

Šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2019.06.27

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) nuo šiol nustatys:

– pirmojo lygio slaugos poreikį (nustatomas asmeniui, kuriam dėl pastovaus, negrįžtamo organizmo funkcijų išsivysto negalia, visiškai apribojanti jo savarankiškumą, galimybes orientuotis, judėti, ir kuriam reikalinga nuolatinė 8 valandų per parą ar ilgesnės trukmės slauga),

– antrojo lygio slaugos poreikį (nustatomas asmeniui, kuriam dėl pastovaus, negrįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, žymiai apribojanti jo savarankiškumą, galimybes orientuotis, judėti, ir kuriam reikalinga nuolatinė 6–7 valandų per parą slauga),

-pirmojo lygio nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį (nustatomas asmeniui, kuriam dėl pastovaus, negrįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, iš dalies apribojanti jo savarankiškumą ir dalyvavimą visuomenės gyvenime, ir kuriam reikalinga nuolatinė 4–5 valandų per parą kitų asmenų teikiama pagalba),

– antrojo lygio nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį (nustatomas asmeniui, kuriam dėl pastovaus, negrįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, nežymiai apribojanti jo savarankiškumą ir dalyvavimą visuomenės gyvenime, ir kuriam reikalinga nuolatinė ne ilgesnė negu 3 valandų per parą atliekama priežiūra (pagalba),

– lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikį.

Tokia tvarka patvirtinta 2018 m. gruodžio 27 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Specialieji poreikiai nustatomi asmeniui dalyvaujant NDNT teritoriniame skyriuje. Tuo atveju, kai prognozuojamas asmens bazinis funkcionavimo lygmuo bus ne didesnis kaip 20 balų ir dėl funkcinių organizmo sutrikimų asmuo į NDNT atvykti negalės, jį NDNT darbuotojai apžiūrės namuose, ligoninėje ar socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo gyvena. Specialieji poreikiai asmeniui nedalyvaujant galės būti nustatyti tada, kai jie bus vertinami pakartotinai ir iš pateiktų dokumentų nekils abejonių, kad prognozuojamas asmens bazinis funkcionavimo lygmuo yra 10 balų, jo savarankiškumas nepakitęs ir dėl organizmo funkcijų sutrikimo jis negali atvykti į NDNT.

Minėtoje tvarkoje įteisinta nuostata, kad tokiu atveju, kai, asmuo kviečiamas be pateisinamų priežasčių neatvyks į NDNT ar atsisakys dalyvauti specialiųjų poreikių vertinimo procedūroje arba kai NDNT kreipsis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurios gydytojas parengė siuntimą, ar į kitas įstaigas ar institucijas, dėl papildomų medicininių dokumentų (informacijos) pateikimo ir ši įstaiga informuos, kad asmuo be pateisinamos priežasties atsisako papildomo ištyrimo, NDNT tokio asmens specialiųjų poreikių nevertins.

Anksčiau nustatyti specialieji poreikiai galios iki nustatyto termino – iš naujo jų nusistatyti nereikia.

Šaltinis: www.ndnt.lt

Nuo 2019 metų sausio 1 d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT) negalią turintiems asmenims išduos naujo pavyzdžio neįgaliojo pažymėjimus. Jų įrašai bus ne tik lietuviški, bet ir angliški, kas patogu keliaujantiems į užsienį.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. NDNT neįgaliojo pažymėjimus išduos ir pensinio amžiaus asmenims. Pensinio amžiaus asmenims nebereikės kreiptis į savivaldybes dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir neįgaliojo pažymėjimo išdavimo. Lygį nustatys ir neįgaliojo pažymėjimą išduos NDNT, nustačiusi specialiuosius poreikius.

Iki 2019 m. sausio 1 d. visi išduoti neįgaliojo pažymėjimai galios iki ant jo nurodyto termino, taigi jų pasikeisti nebūtina.

Šaltinis: www.ndnt.lt

Nuo 2014 m. liepos 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014-03-12 įsakymui Nr. A1-131/V-349 dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. A1-78/V-179 ,,Dėl darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo”, kuriuo vadovaujasi NDNT, pakeitimų, yra pildomas Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynas.

“Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno” priedus galite rasti čia…

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Metodikos ir informatikos skyrius specialistės Roberta Urbaitytė ir Rasa Povilaitienė pakomentavo kaip vertinant darbingumo lygį yra pildomas „Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynas“:

Siekiant vieningos ir objektyvios asmens darbingumo lygio vertinimo praktikos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) buvo parengta „Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyno pildymo atliekant darbingumo lygio vertinimą metodinė rekomendacija“ (toliau – rekomendacija), kurioje apibrėžti bendrieji Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyno (toliau – klausimynas) vertinimo principai bei detaliai aprašytas kiekvieno klausimo vertinimas. Šia rekomendacija vadovaujasi visi NDNT specialistai-vertintojai, atliekantys asmens darbingumo lygio vertinimą bei pildantys klausimyną.

Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimynas pildomas NDNT teritoriniuose skyriuose dalyvaujant asmeniui (kai asmuo dėl sveikatos būklės atsakyti į klausimus negali, į juos atsako asmens atstovas). Kai asmens bazinis darbingumas yra 0–15 proc. arba jis mokosi ir yra iki 26 m. amžiaus, klausimynas nepildomas.

NDNT darbuotojas, atliekantis darbingumo lygio vertinimą, pokalbio su asmeniu ir (ar) asmens atstovu metu klausimyną pildo NDNT informacinėje sistemoje. Atsakymai žymimi remiantis asmens ir (ar) asmens atstovo pateiktais atsakymais į klausimus. Aukščiau minėtas ministrų įsakymas nenumato asmens supažindinimo su galimais atsakymų variantais.

Užpildžius klausimyną, jis yra atspausdinamas. Asmuo arba jo atstovas po užpildytu klausimynu pasirašo.

„Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno pildymo atliekant darbingumo lygio vertinimą metodinė rekomendacija“ parengta siekiant vieningai ir objektyviai įvertinti kiek atitinkama veikla neįgaliam asmeniui kėlė rūpesčių per pastarąjį mėnesį (ne tik kiek kartų, bet ir kokių sunkumų). Ši rekomendacija skirta tik NDNT specialistams-vertintojams, atliekantiems asmens darbingumo lygio vertinimą bei pildantiems klausimyną.

Rekomendacija parengta vadovaujantis Pasaulinės sveikatos organizacijos (toliau- PSO) patvirtintomis unifikuotomis neįgalių asmenų savarankiškumo vertinimo metodikomis, griežtai laikantis Tarptautinės funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikacijos ,,Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno“ bei WHODAS 2.0. – bendrinio sveikatos ir negalios vertinimo instrumento, sudaryto PSO, ir rekomenduojamo sveikatos ir negalios matavimui standartizuotu metodu įvairiose kultūrose, elementais bei principais.

2015 m. sausio 10 d.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba nuo 2016 m. liepos 1-osios keičia darbingumo ir neįgalumo lygių bei specialiųjų poreikių ir lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo pažymų formą.

Šios pažymos, kurias neįgalieji pateikia išmokas dėl negalios mokančioms institucijoms – SODRAI ir savivaldybių socialinių paslaugų skyriams arba seniūnijoms – iki šiol buvo spausdinamos ant saugiųjų dokumentų blankų. Saugieji dokumentai su technologine apsauga tapo netikslingi, nes tarnyba aktualius duomenis SODRAI ir savivaldybėms pateikia per informacinę sistemą. Taip patogiau ir greičiau klientui – atlikus negalios vertinimą, duomenys minėtoms institucijoms perduodami tiesiogiai.

Tačiau prašymų ir kitų reikalingų dokumentų pateikimo išmokas mokančioms institucijoms tvarka lieka ta pati.

Gera žinia ir ta, kad klientai Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos svetainėje gali užsiregistruoti jiems patogiu laiku atvykti pateikti dokumentus, parašyti prašymą gauti negalios vertinimo akto kopiją arba jau tarnybos išduotų dokumentų dublikatus (darbingumo ir neįgalumo lygių, specialiųjų poreikių pažymų, neįgaliojo pažymėjimo ir pan.), nurodant jums patogų dokumentų gavimo būdą – registruotu laišku arba atsiimti asmeniškai. Svetainėje taip pat galima pasitikrinti atliekamo negalios vertinimo būklę arba peržiūrėti ankstesniųjų istoriją. Tam tereikia susikurti savo profilį.

Tokiu būdu mažinama neįgalių asmenų administracinė našta, o paslaugas galima gauti patogiu laiku ir patogioje vietoje, kartais net neišėjus iš namų.

Šaltinis: www.ndnt.lt

Nuo 2015 m. rugsėjo 14 d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos administracijos ir Vilniaus dokumentų registravimo bei Vilniaus teritoriniai skyriai iš Švitrigailos g. 10, Vilniuje, persikėlė į naujas patalpas adresu Švitrigailos g. 11E, Vilniuje.

Vilniaus teritoriniai skyriai aptarnauja Vilniaus miesto ir rajono bei Elektrėnų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų ir Ukmergės rajonų savivaldybių gyventojus. Jie dėl neįgalumo arba darbingumo lygių ir specialiųjų poreikių nustatymo nuo rugsėjo 14 d. turėtų kreiptis nurodytu naujuoju adresu.

2 Komentarai

 1. Daiva Daiva
  2018-12-19    

  Sveiki, brolis serga parkinsono liga jau nevieneri metai. Paskutiniu metu jaučiasi labai blogai, kraujospūdis šokinėja baisiai, vaistais nesunormalizuoja, pulsas rytais jau gerokai virš 100, ausys užgultos,spengia, susiėmęs už galvos per kambarį vos pereina, krūtinę taip spaudžia kad greitoji važiuoja kas kelios dienos. Sakykite ar gali toks ligonis būti 55% darbingas? Neranda priežasčių ir neieško, o viską nurašo Parkinsono ligai.

  • saulė saulė
   2018-12-20    

   p. Daiva, darbingumo lygį vertina NDN tarnyba vadovaudamasi:
   1) baziniu darbingumo vertinimu, atsižvelgiant į sveikatos būklę: į visas asmens darbingumui įtaką darančias ligas, traumas, patologines būkles ir su tuo susijusius organizmo funkcijų sutrikimus, t.y. pagal šeimos gydytojo surašytą siuntimą, kuris remiasi gydytojų specialistų (pagal visas ligas) išrašais.
   2) asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijais, vertinamais balais, atsižvelgiant į asmens gebėjimą dalyvauti kasdieniame gyvenime, dirbti, panaudoti turimą profesinę kvalifikaciją ar įgyti naują bei būti savarankiškam, t.y. gautu koeficientu pagal ligonio atsakymus į „Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno“ klausimus.
   Jei manote, kad Tarnyba priėmė neteisingą sprendimą, galite jį apskųsti.
   Jei yra kitos priežastys (ne Parkinsono liga) tokios blogos Jūsų brolio būklės, būtinai prašykite šeimos gydytojo siuntimų pas kitus specialistus, kad jas rasti ir palengvinti ligonio būklę. Nustačius kitas ligas, gauti išrašai įtraukiami į siuntimą NDN tarnybai.
   Linkime stiprybės ir sveikatos Jūsų broliui!