Apie Lietuvos Parkinsono ligos draugiją

Lietuvos Parkinsono ligos draugija (LPLD) yra nevyriausybinė organizacija, jungianti fizinius ir juridinius asmenis. Nuo 2001 metų LPLD yra Europos Parkinsono ligos asociacijos narė.

Misija:

Lietuvos Parkinsono ligos draugija vienija sergančiuosius Parkinsono liga, jų šeimos narius, globėjus, draugus, medikus ir kitus suinteresuotus asmenis. Mes siekiame pagerinti sergančiųjų Parkinsono liga ir jų slaugytojų gyvenimo kokybę.

Vizija:

 • Vieningų sergančiųjų Parkinsono liga, medikų, vyriausybės ir kitų geros valios žmonių pastangų dėka bus įsteigti specializuoti Parkinsono ligos kabinetai visuose Lietuvos rajonuose.
 • Sergantiesiems bus teikiama visokeriopa visuomenės bei vyriausybės parama.

Tikslai:

 • Atstovauti sergančiųjų Parkinsono liga interesus visuomenėje ir gydymo institucijose, supažindinant jas su sergančiųjų problemomis.
 • Kartu su medikais siekti, kad Lietuvoje būtų taikomi naujausi gydymo metodai.
 • Plėtoti ryšius su kitomis pacientų organizacijomis Lietuvoje, siekiant spręsti bendras sergantiesiems kylančias problemas: hospitalizavimo, reabilitacijos, vaistų kompensavimo, neįgalumo lygio ir teikiamų lengvatų nustatymo, medicininių ir socialinių paslaugų suteikimo ir kt.
 • Bendrauti su kitų šalių analogiškomis organizacijomis, keičiantis sukaupta patirtimi ir informacija.

Veikla:

 • Draugija renka informaciją apie naujausius Parkinsono ligos gydymo metodus ir siekia, kad šie gydymo būdai būtų taikomi Lietuvoje.
 • Siekia visiško (100 %) vaistų kompensavimo. Jau pasiekta išlaidų chirurginiam gydymui komensavimo.
 • Rūpinasi savalaikės ir kokybiškos reabilitacijos suteikimo galimybėmis kuo didesniam skaičiui sergančiųjų.
 • Supažindina LPLD narius su gydymo naujovėmis leidiniuose, masinės informacijos priemonių pagalba, konferencijų ir susirinkimų metu.
 • Tiria sergančiųjų poreikius ir informuoja savivaldybes bei Sveikatos apsaugos ministeriją apie problemas paslaugų srityje.
 • Buria savitarpio paramos grupes, moko sergančiuosius gyventi su liga.
 • Skatina savitarpio paramos grupių narių dalinimąsi gerąja patirtimi, teikia moralinę paramą sergantiesiems ir juos prižiūrintiems asmenims.
 • Informuoja visuomenę apie Parkinsono ligą ir paramos teikimą sergantiesiems.

Lietuvos Parkinsono ligos draugijos įstatai