Apie Lietuvos Parkinsono ligos draugiją

Lietuvos Parkinsono ligos draugija (LPLD) yra nevyriausybinė organizacija (NVO), jungianti fizinius ir juridinius asmenis. Lietuvos Parkinsono ligos draugija vienija sergančiuosius Parkinsono liga, jų šeimos narius, globėjus, draugus, medikus ir kitus asmenis, kam Parkinsono liga yra aktuali.

Nuo 2001 metų LPLD yra Europos Parkinsono ligos asociacijos (EPDA – European Parkinson’s Disease Association) narė.

Misija:

Mes siekiame pagerinti sergančiųjų Parkinsono liga ir jų slaugytojų gyvenimo kokybę.

Vizija:

 • Vieningų sergančiųjų Parkinsono liga, medikų, vyriausybės ir kitų geros valios žmonių pastangų dėka steigti specializuotus Parkinsono ligos kabinetus visuose Lietuvos rajonuose.
 • Visokeriopa visuomenės bei vyriausybės parama sergantiesiems Parkinsono liga.

Tikslai:

 • Atstovauti sergančiųjų Parkinsono liga interesus visuomenėje ir gydymo institucijose, supažindinant jas su sergančiųjų problemomis.
 • Kartu su medikais siekti, kad Lietuvoje būtų taikomi naujausi gydymo metodai.
 • Plėtoti ryšius su kitomis pacientų organizacijomis Lietuvoje, siekiant spręsti bendras sergantiesiems kylančias problemas: hospitalizavimo, reabilitacijos, vaistų kompensavimo, neįgalumo lygio ir teikiamų lengvatų nustatymo, medicininių ir socialinių paslaugų suteikimo ir kt.
 • Bendrauti su kitų šalių analogiškomis organizacijomis, keičiantis sukaupta patirtimi ir informacija.

Veikla:

 • Draugija renka informaciją apie naujausius Parkinsono ligos gydymo metodus ir siekia, kad šie gydymo būdai būtų taikomi Lietuvoje.
 • Rūpinasi savalaikės ir kokybiškos reabilitacijos suteikimo galimybėmis kuo didesniam skaičiui sergančiųjų.
 • Supažindina LPLD narius su gydymo naujovėmis informacinių technologijų pagalba, socialiniuose tinkluose, konferencijų ir susirinkimų metu.
 • Tiria sergančiųjų poreikius ir informuoja savivaldybes bei Sveikatos apsaugos ministeriją apie problemas paslaugų srityje.
 • Buria savitarpio paramos grupes, moko sergančiuosius gyventi su liga.
 • Skatina savitarpio paramos grupių narių dalinimąsi gerąja patirtimi.
 • Informuoja visuomenę apie Parkinsono ligą.

Lietuvos Parkinsono ligos draugijos įstatai